Læreplaner

Pædagogiske læreplaner for Børnehuset Vores plan skal omhandle følgende 6 temaer og dette materiale er vores redskab og vores overvejelser til brug at udarbejdelse af konkrete læreplans temaer. Barnets personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglig udvikling Krop og bevægelse Kulturelle udtryksformer og værdier Natur og naturfænomener I løbet af 2018 vil vi løbende skulle implementer de nye læreplaner fremtil 2020. Noget vi skal arbejde med på pædagogisk dag i september.

De pædagogiske læreplaner er noget vi har arbejdet med i mange år. men pr juli 2018 er der der kommet en opgradering af disse som hedder de styrkede pædagogiske læreplaner. 

Vi har netop ved vores fælles pædagogiske dag sammen med hele Aaby Vest taget fat på dette arbejde, derfor I vil som forældre de næste år mærke en ændring i måden vi arbejder på med at dokumentere, evaluere og inddrage jer som forældre. 

Vi er meget positive for disse nye tilgange, da de har langt mere fokus på læring i hele hverdagen og ikke som tidligere, mest fokus på aktiviteter.

Vi vil løbende informere jer mere på denne side, i takt med vores arbejde med disse.

 

Dette er de nuværende læreplaner.

Hverdagen i Børnehuset skal bidrage til, at børns læring understøttes. Det pædagogiske personale skal støtte, udfordre og udvikle børns læring, - en læring som børnene via egne initiativer, er med skabere af.

Læringen sker både gennem spontane oplevelser og leg, samt ved at den voksne skaber og understøtter situationer, der giver børnene mulighed for fornyelse, fordybelse, forandring og erfaring.

Børn lærer meget gennem legen og kontakten med andre børn. Samtidig er det vigtigt, at de voksne tager leder skabet og ansvaret for at Barnets udvikling og trivsel sker. Her tænker vi på alle de voksne, som har en rolle i barnets liv - forældrene i hjemmet og personalet i Børnehuset. Vi skal guide og tage barnet ved hånden og forsøge at finde muligheder, veje og svar.

Barnets møder verden med en naturlig nysgerrighed og interesse. Det i sig selv skaber spørgsmål, oplevelser og udfordringer, i og omkring barnet. At smage, lugte, se, mærke - og tale om det, der sker omkring sig og indeni mennesket - skaber næring til en livslang udviklings proces.

Børnemiljø:

Børn lærer rigtig meget de første år i deres liv. Denne viden tager vi med os i vores arbejde, og samtidig er vi bevidste om, at det enkelte barn har evner og kompetencer, som skal styrkes og understøttes således,at barnet kan og vil bruge disse og herved komme styrket igennem livet. Det er derfor vigtigt, at vi fra barnets første færd tager stilling til det miljø, barnet færdes i og at vi sikrer, at barnets behov bliver stimuleret bedst muligt. Det er et stort ansvar, et ansvar som vi tager alvorligt og et ansvar som vi ser os i stand til, at leve op til.

I Børnehuset har vi fokus på et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø for derved at fremme børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring. I børnehuset vægter vi trygge, kendte, udviklende og kærlige rammer og det er vores udgangspunkt for et godt miljø. Det er vigtigt, at barnet styrkes personligt, socialt, følelsesmæssigt, motorisk og sprogligt ,og vi ser en naturlig sammenhæng mellem børnemiljøet og vores pædagogiske læreplan.

I Børnehuset har vi løbende fokus på vores overordnede læreplan, vi overvejer, drøfter og udarbejder løbende vores fokuspunkter.

Det fysiske miljø i børnehuset, ude som inde, er velovervejede og er samtidig sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Vi er bevidste om plads til bevægelse, ergonomi, pladsforhold, hygiejne, kost, støj og lys. Børns behov er forskellige, derfor anstrenger vi os for, at vores aktiviteter og børnegruppernes sammensætning m.m. er afstemt, efter børnegruppernes aktuelle behov.

I Børnehuset arbejder vi med ICDP som pædagogisk metode. Vi lægger stor vægt på de gode relationer og betydningen af den anerkendende tilgang og ressourcetænkning i forhold til hvert enkelt barn. De sociale kompetencer, har stor betydning, for menneskets trivsel. Hvordan børnene har det med hinanden og med de nære voksne. Som udgangspunkt, ser vi ikke problemer, men udfordringer. Vi ser muligheder ikke begrænsninger og vi tror på, at "hvor der er vilje er der vej". Vi inkluderer barnet, hvilket får barnet til at føle sig betydningsfuldt og føle sig anerkendt, som det er. Det psykiske børnemiljø lægger vægt på venskaber, rummelighed, omsorg, tryghed, tillid og medbestemmelse. Barnet har krav på at blive set, hørt og forstået. Vi har også i denne sammenhæng fokus på barnets kompetencer og bruger vores viden til, at inkluderer barnet i hverdagen..

I Børnehuset arbejder vi bevidst med og tager udgangspunkt i Mary fondens anti-mobbe politik. Børnene har hver deres personlige "bamse ven" og vi bruger kuffertens redskaber på forskellig vis i vores arbejde. Vi laver fortællinger, synger, er kreative og har dialoger hvor det overordnende tema er "at behandle hinanden, som vi selv ønsker at blive behandlet".

Det æstetiske miljø I Børnehuset, tager udgangspunkt i menneskenes samspil med hinanden. Vi vægter at lære børnene - med os selv som vigtige rollemodeller, at "behandle andre som vi selv ønsker at blive behandlet". Vi bruger vores nærmiljø som redskab til at stimulerer børnenes sanser i hverdagen. Det æstetiske miljø har betydning for, hvordan børnene får lyst til at udfolde sig. Det er derfor vigtigt, at Børnehuset er et rart sted at være og at indretningen og udsmykning af Børnehuset er inspirerende, og indbydende. Ligesom det er vigtigt at arbejde ud fra en bevidsthed om, at vi udvikler og udvikles i sparring med hinanden.

 

Børnehusets vil gerne kendes på: 

Et miljø hvor hvert enkelt barn er noget ganske særligt. 

Et hus hvor hvert enkelt barn bliver set, hørt og forstået. 

Et hus hvor alle mødes, med støtte og opbakning til, at være den som hun/han er og hvor den enkelte styrkes til at se og bruge egne ressourcer. 

Et hus hvor børnene støttes og styrkes til at knytte værdifulde venskaber. 

Et miljø i hvilket det er legalt at sige ja og nej – vælge til og fra. 

Et hus i hvilket vi skaber grobund til at vokse og lære. 

Et miljø hvor leg/læring vægtes højt  da det blandt andet er via legen, at mennesket udvikles og styrker de sociale kompetencer. 

Et hus i hvilket det enkelte menneske styrkes til at turde handle. 

Et miljø hvor alle mødes i trygge relationer til nære voksne og i positive fællesskaber. 

Et miljø hvor forskellighed og mangfoldighed er en styrke.

 

Det betyder, at vi bestræber os på: 

At den struktur som vi har opbygget er tydelig, genkendelig, overskuelig. 

At understrege, at traditioner er vigtige, dette ved at markere disse i løbet af året. 

At vi tilpasser strukturen ud fra det behov som vi fornemmer i børnegruppen. 

At alle Børnehusets brugere oplever meningsfuldhed, sammenhæng og kontinuitet i dagligdagen. 

At husets regler, normer og rutiner er så overskuelige, at alle med lethed kan agerer ud fra disse. 

At husets kultur er varm, rumlig og tryghedsskabende og at Børnehuset samtidig summer af glæde og humør. 

At alle Børnehusets brugere, har medindflydelse og derved kommer til at føle ejerskab for det hus, hvor børnene bruger en meget stor del af deres hverdag. 

At vi møder mennesket med åbenhed, interesse og imødekommenhed. 

At vi inddrager frem for at opdrage. 

At vi i Børnehuset udfordrer hinanden, via fordybelse og nærvær, for herved at skabe grobund for læring og udvikling af egne kompetencer. 

At alle har indflydelse på og mulighed for at sætte sit præg på egen hverdag. 

At vi i Børnehuset støtter børnene i at agere i sociale sammenhænge.

 

Barnets personlige  udvikling:

Det er i samspillet med andre, at børn udvikler deres personlighed. Den optimale personlige udvikling sker når dine nære rammer (dit hjem og dit dagtilbud) fungerer som en tryk og tillidsfuld base. Barnet skal opleve sig selv som et unikt menneske fyldt med muligheder. De voksnes opgave er, at give barnet en oplevelse af at være betydningsfuld for andre. Dette sker naturligt, når mennesket mødes med og i et omsorgsfuldt, varmt og nærværende miljø. 

Mennesket udvikler sig ved at samarbejde. Vi udvikler os via leg, aktiviteter og ved at være med til at skabe ideer til projekter og andre tiltag (naturligvis med den fornødne støtte og opbakning til at tiltagene lykkes).

Vi ønsker at gi´ børnene i Børnehuset optimale betingelser for, at vokse og udvikle sig og leve som "hele" mennesker. Mennesker vokser og gror i fællesskab med hinanden. I samspil med voksne får børnene i Børnehuset grobund for at se andre og selv blive set. De deltager, giver og modtager, hvilket skaber læring, viden, forståelse og indsigt. Når børn stimuleres og udvikles på mange forskellige felter, så bliver de stærke og alsidige mennesker. Personlig udvikling handler om at mennesket får opbygget og udbygget selvtillid og tør udfolde sig og udvikle sig. Både selvtilliden (tro på at jeg er god til noget) og selvværdet (vores grundlæggende kerne) er betydningsfyldt for menneskets trivsel.

I Børnehuset gi´r vi børnene plads til, at undersøge og udforske sig selv, sine medmennesker og sin omverden. Denne følelse af, at sætte spor i egen tilværelse, samtidig med at blive mødt af mennesker, som responderer med anerkendelse og udfordringer. Med det giver vi børnene vores bidrag til, at de vokser op og bliver "hele mennesker".

Vi forstår " Barnets personlige udvikling ved barnets evne til:

At agere i et socialt fællesskabAt mestre at kunne samarbejdeAt kunne møde udfordringerAt udtrykke ønsker og behovAt udnytte alle sine ressourcerAt mestre egne grænser

 

Styrkes og udvikles ved at barnet:

Har plads og rum til at udfolde og udtrykke alle sine talenter

Møde anerkendelse og respekt

Opleve lydhørhed overfor egne initiativer

Give rum og plads til at begå fejl og øve sig

Mødes med åbenhed og respekt

Kan omsætte sine evner og fantasi til handling

Bliver motiveret til at ville lære mere ved egen kraft og med hjælp fra andre

At børnene mødes hvor " de er " og bliver anerkendt for det de magter

At der er tid og rum til at afprøve egne evner

Se og mærke at det hele gør en forskel

Tør møde udfordringer

Støttes i grænsesætning

Lærer at udholde afmagt og får et nej

 

Hvilke signaler vil vi gerne se hos barnet:

Vil noget – forfølge sine mål - kan noget - lærer nye færdigheder - Øver sig - Kan omgås både børn og voksne ligeværdigt - give og tage plads - Kan udsætte behov og tåler modstand - Viser høj grad af selvstændighed - Kan skifte perspektiv - Trives med udfordringer og har stor grad af lyst til at lære nyt - Viser åbenhed og nysgerrighed overfor nyt - Virker harmonisk og positiv - Oplever sig som en god ven og vigtig for andre og føler sig vigtig for andre.

 

Sociale Kompetencer:

Tæt forbundet med den personlige udvikling, kommer menneskets sociale kompetencer. Mennesket er født med sociale kompetencer og disse vokser og udvikles fra første øjeblik, vi bliver sat til i denne verden. Barnet knytter sig til mor (allerede i foster stadiet) og far (straks efter fødslen). Der sker det, at barnet mærker og fornemmer forældrenes reaktioner. De sociale kompetencer vokser og gror igennem hele livet og gennem den måde, vi møder barnet på, er vi med til at stimulerer disse evner.
Vi udvikler vores sociale kompetencer i al omgang med hinanden. Al kontakt er relevant, lige fra øjn kontakten, to mennesker imellem, til konfliktløsning, til venskabs følelser og til nære følelsesmæssige relationer. Ved at indgå i venskaber og gruppefællesskaber lærer børn at give og modtag omsorg nærhed og respekt, og det vil sige styrke deres færdigheder i forhold til, at forhandle og argumentere.                                                           
Sociale kompetencer kan udvides og udvikles gennem hele livet, men i barndommen dannes der mange grundlæggende sociale mønstre. Det sker gennem erfaringer i forskellige sociale processer og generelt i al omgang med andre mennesker.

Vi forstår sociale kompetencer ved barnets evne til:

At indgå aktivt i samspil med andre - At knytte varme og tætte relationer - At omgås hensigtsmæssigt med sine omgivelser - At opnå relevante sociale mål.

 

Styrkes og udvikles ved at barnet:

Møder empatiske voksne -Møder troværdighed og ærlighed - Oplever at være vigtig for fællesskabet - Møder tydelige voksne - Anerkendes i sine fra og tilvalg - Oplever at kunne stå på egne ben - Styrkes i separationsfasen så overgangen til f.eks. skole styrkes - Lærer at danne relationer - Lærer at håndtere forskellige teknikker til konfliktløsning - Oplever at de voksne er et " sikkerhedsnet" - Oplever at kunne selv.

 

Hvilke tegn vil vi gerne se hos barnet:

Kan vente på tur - Er aktivt lyttende - Byder ind med egne meninger - Kan begå sig i større eller mindre sammenhænge - Accepterer andres forskelligheder - Er aktivt lyttende - Kan være en god ven og vise empati overfor andre - Kan samarbejde - Kan stå ved egne handlinger øver sig i at løse konflikter - Har tillid til de voksne - Kan udvise respekt - Kan sige fra og til evt. med begrundelse - Kan skifte perspektiv - Trives med udfordringer og har stor grad af lyst til at lære nyt - Viser åbenhed og nysgerrighed overfor nyt - Virker harmonisk og positiv - Oplever sig som en god ven og vigtig for andre og føler sig vigtig for andre.

Sprog:

Når vi tænker på menneskets sproglige udvikling, tænker vi på både det verbale, det non verbale og det skrevne sprog. Vi tænker på kropssproget, vores mimik og billedsproget. Børn udvikler deres sproglige kompetencer gennem samvær med andre, via oplevelser, via leg, via fortællinger, via planlagte og uplanlagte aktiviteter i hverdagen. 
Den sproglige udvikling er en proces, hvor barnet indsamler viden og læring, for her igennem at indsamle forståelse, erfaring og færdigheder. Vi voksne har en vigtig rolle i at støtte, og stimulerer barnets generelle udvikling på vej. Derfor er det også på det sproglige område væsentligt, at møde barnet anerkendende og i øjenhøjde. Vi bør være rigtig bevidste om, at tale med barnet (ikke til), og at vi møder barnet der, hvor barnet er rent udviklingsmæssigt.

Vi møder barnet igennem daglige gøremål og sætter ord på det, barnet og vi selv handler på, og herigennem bruger vi bevidst vores viden om, at "børn lære bedst igennem, at imitere, det som vi gør, frem for det vi siger".

Barnet udvikler fra den spæde start, lysten til at kommunikere, til at skabe kontakt og til at gengælde kontakt via øjenkontakt, via kropsprog og via et begyndende talesprog. Tillid og kontakt med de nære voksne er grundlaget for, at barnet udvikler sit sprog.

Det lille barn lærer gennem imitation, og barnet spejler sig i det, der foregår omkring barnet.  Vi voksne bruger mimik, kropssprog, lyde og ord til at knytte sprog sammen med vores handlinger, og det er her den vigtige sproglige forståelse starter. Barnet udvikler evnen til at aflæse andre og kommunikationen, mennesker imellem, er nu grundlagt.

Barnet udvikler sig i rivende fart, og både viden, ordforråd og udtale bliver mærkbart bedret. Barnets kommunikation bliver mere og mere verbal. Ofte taler barnet rigtig meget, og prøver sprogets muligheder af. Barnet er i gang med at udvikle sin sproglige bevidsthed og det bliver nu mere og mere udtalt, at barnet kan indgå i dialoger.

I Børnehuset tilbyder vi sprogvurdering, af 3-årige børn, når vi vurderer, at den kan være understøttende for vores egne vurderinger. Det er personalet som vurderer om der er behov for dette. Det skal dog nævnes at vi inden vi foretager nogen form for "testning" af et barn, altid drøfter dette med forældrene på forhånd. Vi arbejder naturligvis løbende med barnets sproglige udvikling og I de tilfælde hvor vi i børnehuset vurderer, at der er grund til bekymring for om barnet udvikler sig sprogligt alderssvarende, søger vi sparring med husets talepædagog. Når det er relevant tilbyder talepædagogen at lave sprog forløb med barnet.                                                                                              

Vi forstår sprog som:

et kommunikationsmiddelet udtryksmiddelet middel til at tilegne sig viden – læring og færdighederen færdighed der "hænger" sammen med motoriske færdigheder/udvikling

 

Sprog udvikles og styrkes ved at: 

Børnene lærer, at der findes mange sprog.

Børnene lærer, at der er sammenhæng imellem det talte og ikke talte sprog (kropssprog og mimik ). De voksne er bevidste rollemodeller, der bruger et varieret og korrekt sprog. Børnehaven fremstår som et sprogstimulerende miljø, hvor der bevidst arbejdes med bla. rim, remser, sang og musik.

Børnehaven huser en gruppe af børn og voksne som er medlevende, glade og ikke mindst inspirerende, og som er i et miljø, som fremmer dialog og leg.

De lærer at bruge hele kroppen og hele sanseapparatet, at bruge sang, musik og fysiske udfoldelser med fokus på sproget. Gøre barnet interesseret i at lege med sproget. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns nærmeste udviklingsområde og udvikler derfra. Udvikle barnets kendskab til begreber bl.a bogstaver, årstider, ugedagelære barnet sammenhæng i en fortløbende historie (omverdensbevidsthed)

 

Hvilke "tegn" på læring vil vi gerne se hos barnet: 

Lærer at sætte ord på følelser, tanker og handlinger - kan udtrykke sine meninger - at lære via sproget at sige fra og til - at barnet kan aflæse andres verbale og nonverbale udtrykløse konflikter via sproget - udvikler ordforrådet samt begrebsverden - at barnet har videreudviklet sine sociale kompetencer via sproget - kan forstå og efterleve en besked, også de kollektive - kan fortælle og bidrage med noget - bruge sproget som adfærdsregulerende værktøj - leger med sproget, fabulerer, synger, rimer og remser og i det hele taget bruger sproget kreativter nysgerrig efter at beherske ord, bogstaver, tal, symboler og begreber.

                                                       

Krop og bevægelse 

Et vigtigt led i barnets hele udvikling er fysikken. Igennem fysikken udvikler barnet både sin grov - og sin fin – motorik.  At barnet får stimuleret sin motorik, er vigtigt både for den almene trivsel og for udviklingen af alle menneskets øvrige udviklings områder. Som en del af denne udvikling bør det nævnes, at vi i Børnehuset er opmærksomme  på, at kosten har en vigtig betydning for menneskets sundhed og trivsel. Vi bestræber os derfor på, at den basis kost som serveres i børnehuset er sund og ernæringsmæssigt fornuftig. 

Vi har også fokus på at de 5 sanser stimuleres – at se, at høre, at lugte, at smage og at røre, er vigtige redskaber, som vi mennesker har brug for i vores hverdag. 

Vi har i Børnehuset mange måder at påvirke børnenes sanser på og kan godt lide at det sker på og med naturlige hverdags aktiviteter. Derfor bestræber vi os på, at børnene er med til at tilberede og serverer eftermiddags brød og frugt, som vi har i Børnehuset har som en forældrebetalt ordning. Vi bager vores brød selv, ligesom vi skræller og skærer vores frugt og grønt ud og serverer det på fade. Dette er en af måderne hvor igennem børnene får deres sanser påvirket. Det gør børnene blandt andet også dagligt ved at være med til, at muge ud og fodre vores dyr.

I Børnehuset bruger vi hele vores område inde – som ude, til at stimulerer "det hele menneske". Vi vægter at bruge det, som vi allerede har og derfor er vores legeplads rigtig vigtig for os. Den ligger i et kopieret terræn hvilket giver os rig mulighed for udfoldelser udendørs. Her udfordres barnet til at kravle, klatre, løbe, balancere, hoppe, krybe, trille osv.

Vi har som en fast ordning en ugentlig svømmedag samt hver torsdag og fredag en 5 km. gå/løbe rute, som bliver gennemført med de mellemste piger den ene dag og de mellemste drenge den anden dag.

 

Kroppen er:

Basis for al trivsel, læring og udviklingVigtig for at forstå verdenBarnets kropslige handlinger og adfærd er en del af barnets måde at udtrykke sig på

 

Bevægelse er:

Basis for barnets trivsel, udvikling og læring

Bevægelse styrkes og udvikles ved at barnet:

Får tilbudt fin og grovmotoriske udfoldelser/ oplevelser - får mulighed for at lære gennem kroppen - får forståelse for vigtigheden af sundhed – velvære og kost - får mulighed for stille og vilde lege - får "pirret" til alle sine sanser - møder aktive og deltagende voksne i dagligdagen - udsættes for motoriske aktiviteter inde og ude - udvikler kropsbevidsthed og kendskab til kroppens anatomi - lærer at kombinere motorisk udfoldelse via sproglig udfoldelse

 

Hvilke tegn vil vi gerne se at barnet:

Udviser lyst til bevægelser bevidst om sin krops anatomi - udfordrer sig selv i fysiske aktiviteter - udfordrer sig selv i grov og finmotoriske udfoldelser - hviler i sig selv - udviser en glæde ved at være i bevægelse - udvikler sine bevægelsesfærdigheder - lærer hvad der er sund kost

 

Natur og naturfænomener 

I Børnehuset har vi en fantastisk legeplads, som rummer rig mulighed for, at børn og voksne kan udfolde sig i leg og med aktiviteter. Her er der plads til fordybelse, til leg og til læring. Med andre ord, vores hus skaber rammen for udvikling, i og med naturen.

Her skaber vi grundlag for at vække børnenes naturlige nysgerrighed for naturen og vi styrker forståelsen af vores omverden og forhåbentlig er vi med til, at børnene, som træder deres barnesko her i huset, senere i livet, bevarer en interesse for og en viden om naturen. 

De 6 læreplanstemaer, går hånd i hånd.  Vi bruger naturen til at danne rammen til at styrke af de øvrige 5 temaer. Oplevelser i naturen udvikler børn følelsesmæssigt, mentalt og fysisk. Derfor skal børnene i Børnehuset, have mulighed for at opleve glæden ved, at være i naturen, i al slags vejr og på forskellige årstider. Vi vægter at vise børnene, at have respekt for natur og miljø.

 

 Vi forstår natur og naturfænomener ved:

Det rum vi har lige uden for dørenDer hvor vi stimulerer grov og finmotorikken på en helt anderledes måde end indenforDer hvor vi oplever naturens gang og døgnets rytmeDer hvor der læres om de fire elementer ild, jord, vand og luftDer hvor vi lærer at omgås og passe dyrDer hvor vi sår og høsterDer hvor interessen stimuleres for det teoretiske ved naturfænomenerDer hvor børnene bliver miljøbevidsteDer hvor der skabes glæde

 

Natur og naturfænomener styrkes og udvikles ved at barnet:

Er ude i naturen og øves i opmærksomhed og fornemmelse for vind og vejrStyrkes i sin nysgerrighed for alt i naturen – f.eks. kryb og kravlPræsenteres for mangeartede naturoplevelserAt være omgivet af voksne, der viser engagement og ansvarlighed i forhold til natur og miljøAnspores til opmærksomhed og fornemmelse for årets gang og årstidernes karakteristikaFinder glæde ved motoriske udfoldelser og grænsesøgning i forhold til samme

 

Hvilke tegn vil vi gerne se hos barnet:

Trives udendørsPasser højbede, krukker, buske og træerPasser og behandler vores dyr ordentligt og har respekt for alt levendeKlæder sig på i forhold til vind og vejrUdfordrer sig selv og andre motoriskForholder sig til liv og dødArbejder og eksperimenterer med jord, ild, vand og luftBruger alle sanserHar lyst til at lære mereUdforsker sine egne grænser i f.eks. træ klatringTør røre kryb og kravlKender årets gang – forskellige traditioner og årstiderSpiser af naturens ressourcer / produkter – høster og samlerSkelner mellem hvad der er spiseligt og giftigtEr nysgerrig og går på jagt efter nye oplevelser f.eks. kryb og kravlHar respekt for alt levende

 

Kulturelle udtryksformer og værdier. 

Det civiliserede mennesket har brug for kulturel viden og forståelse, en viden som senere er med til, at skabe den forståelsesramme,som vi bevidst og ubevidst møder verden og andre mennesker med. Børn møder verden med naturlig nysgerrighed og interesse, og her er det igen de voksnes ansvar at inspirere og berige børns udvikling og forståelse for kulturelle udtryksformer.

I Børnehuset sætter vi pris på forskellighed. Vi voksne har alle en anerkendende tilgang til mennesket og en fælles grund holdning. Men vi har meget forskellig interesse felter og bruger hinandens ressourcer til at styrke huset og hinanden. Vi tror på, at det er vigtigt at møde forskellighed, og vi tror på, at vores forskellighed giver børnene flere muligheder og derved skaber større respekt og forståelse for sig selv og sine omgivelser. Vi værner om vores traditioner og vores kulturelle værdier, og vi styrker herigennem, børnenes forståelse for vores kulturarv.

I Børnehuset har vi skabt vores egne traditioner i forbindelse med fødselsdage, fester og udflugter.

Vi markerer kulturbestemte traditioner i forbindelse med årets højtider.

 

Vi forstår Kulturelle udtryksformer og værdier ved:

Dagligdagens kultur- omgangsformer, vaner og traditionerSkabende virksomhedBørnenes egen skabende kulturVoksnes bevidsthed om en fremadrettet og positiv omgangsform imellem mennesker

 

Udvikles og styrkes ved: 

Møder og stifter bekendtskab med andre kulturers særkenden og udtryksformer.
Møder et bredt spekter af udtryksformer i form af sang, musik, kunst, rim, remser, maling, tegning og drama.
Giver barnet mulighed for at være selvskabende, kreativ, fantasifyldt  og opsøgende i forhold til nye udtryksformer.
Oplever børnehavens kultur som meningsfyldt og værdifuld og let gennemskuelig (forståelse for hvordan vi behandler hinanden, måden vi gør det på og hvordan vi møder hinanden )
Oplever sammenhæng mellem hjem og børnehave hvad angår daglig kultur (handlinger og væremåde)

 

Hvilke tegn vil vi gerne se at barnet: 

Tilegner sig gode manerer og viser imødekommenhed overfor de mennesker vi møder.
Er nysgerrig og åbne overfor mennesker, der kommer fra andre kulturer
Er nysgerrig på åbne overfor mennesker der på en eller anden måde er " anderledes
Er fortrolig med de traditioner der omgiver os
Udvikler en kritisk holdning til den kommercielle børne- og voksenkultur, der omgiver os
Er medskaber til en positiv omgangsform
Får lyst og udvikler forskellige udtryksformer
Er kreativ og ny / medskabende af kunst og kulturKan omsætte fantasi og kreativitet til noget brugbart, som skaber glæde  for barnet.

 

Udsatte børns læring: 

I Børnehuset har vi fokus på, hvordan udsatte børns læring understøttes bedst muligt. Vi er bevidste om, at inklusionen er her for at blive og vi bestræber os på, at tilgodese alle børnene i huset. Både de børn som har særlige behov, og de børn som udvikler sig "ganske efter bogen". For vi ønsker at se alle børn og ha´ kontakt med hvert enkelt barn hver dag. 

 Vi har et tæt forældresamarbejde og det skal her nævnes, at vi altid er i dialog med forældrene og at al´ handling sker i samarbejdets ånd.

Vi får faglig sparring via samarbejdet med andre fag personer. Ergo terapeuterne, kommer her jævnligt, til de børn som har sansmæssige og fysiske udfordringer. Kompetenceforum (PPR) kommer her ca. hver 5. uge. På disse møder drøfter vi vores bekymrings børn godt igennem og vi får faglig sparring fra Talepædagog og Psykolog.

Vi udarbejder løbende udviklingsplaner på alle børn og en gang årligt tilbydes alle forældre en samtale, hvor vi har udgangspunkt i det enkelte barns udvikling og trivsel. Når der er behov for flere møder omkring et barn afholdes disse naturligvis løbende.  Vi afholder desuden netværksmøder med forældre og øvrige fagrelevante  personer (psykologer, socialrådgivere, støtte kontakt personer, familiekonsulenter, ergo terapeuter, talepædagoger osv.)

Alle vores fastansatte medarbejdere har været på kurser og opfølgning i ICDP og vi bruger Mary-fondens "Anti mobbe kuffert" som pædagogisk redskab.

 

Brobygning imellem Dagpleje, Børnehuset og Skolen. 

Vi mener, at det er rigtig vigtigt og værdifuldt, at det enkelte barn følges rigtig godt på vej, fra det ene pasningstilbud til et andet. 

Derfor vægter vi, at dagplejere og pædagoger kommer på besøg med barnet, inden barnet starter her hos os. Det får barnet til at føle tryghed og vi skaber på den måde en sammenhæng imellem to, for barnet, vigtige verdner.

 

Når vi modtager barnet fra dagplejen kommer dagplejeren på besøg. 

Forældrene inviteres i en velkomst brev, til at komme på besøg, sammen med deres barn. Under dette besøg får vi en snak om gensidige forventninger, ligesom vi får talt om det, som vi bør vide på forhånd. Vi orienterer også forældrene om, at vi forventer, at de "kører" deres barn stille og roligt ind i Børnehuset, med et par korte dage (hvor forældrene er her de første dag) og vi så løbende lader barnet være i længere tid i takt med at trygheden og tilliden indfinder sig hos barnet.

Vi har et generelt samarbejde med dagplejen i Aabybro by. Det betyder, at de fast kommer på besøg i huset, med en gruppe børn og nogle dagplejer af gangen. Det betyder, at vi "kender" hinanden lidt og møder hinanden med en vis åbenhed og forståelse for hinandens indsats. 

Derfor vægter vi, at Børnehuset tager børnene med på besøg i bikuben (Aabybro skole) - Glitner (friskolen), inden børnene skal starte der. Der er arrangeret to besøgsdage inden start. Desuden samarbejder vi med skolen om hold / klasse dannelse så barnet som udgangspunkt har en ven at "læne" sig op af. 

Vores ældste børn går på Skyen eller Lynet det sidste år, de er her i huset. Disse to stuer har særlig fokus på før skole indsatsen. Har arbejdes der intensivt og struktureret, med at forberede børnene på det at gå i skole. Her er vi meget bevidste om, at styrke de børn som måske har brug for at få legerelationerne og de sociale kompetencer styrket, da det er vores vurdering, at det er væsentligt for, at der bliver overskud til den konkrete indlæring, som skolen sætter ind med. 

I Børnehuset har vi hele tiden fokus på barnets generelle udvikling og vi tillægger barnets tid i børnehuset en generel stor værdi og mener, at vi her skaber grobund for, at børnene naturligt er klædt på til skole start, når den tid kommer. Her gives barnet generelt mulighed for, at udvikle sig/tilegne sig kompetencer, der forbereder barnet til overgangen til skolen.

 

 

Kontakt

Børnehuset
Peter Løthsvej 10
9440 Aabybro
Tlf.: 72 57 83 20
boernehuset@jammerbugt.dk

Dagtilbudsleder

Karen Marie Corneliussen
kmc@jammerbugt.dk

Afdelingsleder

Hanne Smed Jensen 
hsm@jammerbugt.dk
Telefon nr. 41913321

 

Nyttige links

Download Adobe Reader

Nyheder .

Billedgalleri "Syng i vilden sky"